LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER

 

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.

1.2 Följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering

Innebörd

Regel (hänvisning i ”Regler för Golfspel 2008-2011”)

Vit

Out of bounds

27

Vit-svart

Intern out of bounds

27

Gul

Vattenhinder

26

Röd

Sidovattenhinder

26

Blå

Mark Under Arbete (MUA)

25

Blå-vit

MUA – spel förbjudet

Bilaga 1-B (2a)

Markering (vilken färg som helst) med grön topp

Miljökänsligt område

Bilaga 1-B(2b)

Orange

Oflyttbart hindrande föremål

24-2

2. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Ev. Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens anslagstavla. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1 Vattenhinder (Regel 26)
Alla omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.

2.2 Onormala markförhållanden (Regel 25-1)
a.     Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete

b.     Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (Regel 25-2) är mark under arbete

c.     Myrstackar är mark under arbete

2.3 Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
Alla avståndsplattor är oflyttbara hindrande föremål

2.4 Oflyttbart hindrande föremål med droppzon 
På hål 1 vid ”nätet”  finns en droppzon angiven. Nätet med stolpar och stagvajrar är ett oflyttbart hindrande föremålet (Regel 24-2). Om en spelares boll ligger i föremålet, eller om det påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving får spelaren, utan plikt, antingen ta lättnad enligt Regel 24-2 eller 24-3 eller droppa en boll i droppzonen (gäller även om denna är närmare hålet än bollens läge). 
Vid droppning i droppzon ska bollen först träffa en del av banan i droppzonen. Bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. I övrigt se Regel 20-2c. 

2.5 Skydd av unga träd
Skydd av unga träd identifierade med orange markering. Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller (b) inverkan  av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

2.6 Avståndsmätare tillåten
En spelare får använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd om inte annat sägs i villkoren för en tävling. Om spelaren under den fastställda ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. lutning, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER:

Matchspel - förlust av hålet. Slagspel - två slags plikt.

2010-04-23

TOBO GK, TÄVLINGSKOMMITTÉN

LOKALA FÖRESKRIFTER ÅR 2010 FÖR TOBO GK

1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se

Alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under pågående rond eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller påverkad av droger under spel på en golfbana.

Dopning
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.

Tobak
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

Hasardspel
När hasardspelsmotiv blir en del av golfspelet kan stor skada ske - skada som hotar både golfspelets och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika att delta i sådant hasardspel. En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus genom sitt deltagande. Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen ådrar sig bestraffning och påföljd.

Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande ”Säker Golf”. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.

Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald senast före start i nästa tävling.

Öppen golf
Rätt att deltaga i svenska golftävlingar tillkommer medlemmar, amatörer och professionella och spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation som är medlem eller ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller villkoren som stipuleras i villkoren för tävlingen.

Undantag görs för internationella amatörtävlingar, viss branschtävlingsverksamhet samt vissa juniortävlingar.

2. LOKALA TÄVLINGSREGLER
Följande tävlingsregler gäller för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

2.1 Tee i handicaptävling (Regel 11) 
Om inte annat sägs i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från tee 56 och samtliga damer spela från tee 46.

Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 70 och spelare med läkarintyg, kan välja att spela från tee 50.

Plikt: Matchspel - motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel: Två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

2.2 Övningsspel (Regel 7)
Övningsspel vid slagspeltävlingar är på tävlingsdagar, före eller mellan ronderna, bara tillåtet på drivingrange, korthålsbanan, övningsfältet och på eller intill alla övningsgreener. 

Plikt: Diskvalifikation. 

2.3 Tävlingsledningen avbryter spelet (Regel 6-8) 
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anm. Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.
Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart (Åska) - En lång signal. Spelarna tar omedelbart skydd vid sidan av fairway.
Avbryta spelet - Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna väntar på information där spelet avbröts.
Återuppta spelet - Två korta signaler upprepade gånger.
Plikt: Avbryta spelet omedelbart - enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet - enligt Regel 6-8b.

2.4 Paus (Regel 6-8)
Under tävling har spelarna rätt att, efter hål 9 vid klubbhuset, avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregelnMatchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

3. ORDNINGSFÖRESKRIFTER/LOKALA BESTÄMMELSER

3.1 Banpersonal

Banpersonalen har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Banpersonalen bör ta rimlig hänsyn till spelet

3.2 Bunkerkrattor
Bunkerkrattorna skall ligga i bunkern, med skaftet i spelriktningen.

3.3 Hundar
Vi tillåter att golfspelarna under sällskapsspel, på egen risk, tar med sig hund på banan under förutsättning att den är kopplad och inte stör andra spelare.

3.4 Barn i barnvagn 
Barn i barnvagnfår, på egen risk, medtagas under sällskapsspel.

3.4Paus
Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus.

3.5 Bagvagnar
Bagvagnar får inte dras över tee eller green eller mellan green och greenbunker.

3.6  Bryta in på hål
Det är förbjudet att bryta in på hål om spelare finns på bakomvarande hål. Bakomvarande hål skall vara helt tomt på spelare, innan inbrytning får ske.

3.7 För spel på Tobo GK:s bana erfordras
att Du är medlem i golfklubb
att Du har hcp. eller grönt kort
att Du medför medlemsbricka
att Du bär ev. greenfeekvitto väl synligt på din golfbag
att Du medför greenlagare.

3.8 Klädsel
Vårdad klädsel förväntas och spel med bar överkropp är ej tillåtet. 

3.9 Drivingrangebollar
Spel på banan med drivingrangebollarär förbjudet.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.
Lokala regler och föreskrifter godkända av klubbens styrelse den 23 april 2019.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår